Hệ thống văn bản - Văn bản VBPQPL về QLTCCL
STT Số ký hiệu Loại văn bản CQBH NBH
1 123 Văn bản VBPQPL về QLTCCL Bộ KH&CN 17/07/2019